Bao thư 1 màu

bao thư 11x17 in 1 màu

11 X 17 - Fort 80

Đựng Voucher khổ A7, danh thiếp, thẻ quà tặng....
bao thư 12 x 22 in 1 màu

12 X 22 Fort 80

Đựng Voucher khổ A6, tờ rơi A4 gấp 3 ...
bao thư 16 x 23 in 1 màu

16 X 23 - Fort 80

Đựng được khổ A5, A4 gấp đôi
bao thư giấy fort lớn đựng A4 a3

25 x 35 - Fort 100

Đựng được khổ A4, A3 gấp đôi