HÓA ĐƠN – BIỂU MẪU

hóa đơn giấy fort in 1 liên

HÓA ĐƠN 1 LIÊN

hóa đơn 2 liên 3 liên

HÓA ĐƠN 2 LIÊN, 3 LIÊN